Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU UPRAVU I SAMOUPRAVU

U Upravnom odjelu za lokalnu upravu i samoupravu obavljaju se:

  • stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe rada gradskih tijela, Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika,
  • zajednički poslovi za sva upravna tijela kao što su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehnički poslovi, nabava i raspolaganje zajedničkim sredstvima i drugi slični poslovi,
  • pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

UNUTARNJE USTROJSTVO:

VIŠI SAVJETNIK ZA LOKALNU UPRAVU – Danijel Pervan, dipl.iur.

  • obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata gradonačelnika s institucijama i građanima, ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima priopćavanja, izrađuje protokol boravka gostiju u Gradu i obavlja poslove potrebne za ostvarenje boravka gostiju, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za potrebe Grada, sudjeluje u izradi akata za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela iz nadležnosti Upravnog odjela, sudjeluje u koordinaciji rada između mjesnih odbora i gradske uprave te sudjeluje u izradi akata mjesnih odbora, te pomaže pročelniku u obavljanju stručnih poslova za potrebe mjesnih odbora, sudjeluje u izradi nacrta rješenja iz oblasti radnih odnosa službenika i namještenika Gradske uprave, obavlja poslove pripreme i donošenja plana nabave Grada Vrgorca te provodi sve pojedinačne postupke javne nabave kao i sklapanje ugovora o nabavi za potrebe Grada te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.


VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE – Nikolina Andačić, dipl.oec.

  • prati pravne propise, obavlja stručne poslove, izrađuje nacrte odluka, i drugih akata iz nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave koji se odnose na javnu nabavu koju provodi Grad, pomaže ustanovama u vlasništvu grada u stručnim pitanjima provođenja postupaka javne nabave, vodi interne evidencije koje se odnose na rad upravnog odjela, provodi naloge za plaćanja iz nadležnosti upravnog odjela, sudjeluje u pripremi materijala za Gradsko vijeće i nadležne odbore Vijeća, sudjeluje u poslovima vezanim za zaštitu i spašavanje na području Grada Vrgorca, koordinira radnje vezane za promociju grada na službenoj web stranici Grada, tjednim i dnevnim glasilima. Također brine o prikupljanju materijala za objavu u „Vjesniku” – službenom glasilu grada Vrgorca, obavlja poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, poslove koji obuhvaćaju izradu procjena ugroženosti i zaštite stanovništva, poslove unapređenja rada mjesnih odbora, vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Gradske uprave. Obavlja i druge poslove iz djelokruga lokalne samouprave vezane za primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga lokalne samouprave i kao i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
ADMINISTRATIVNI TAJNIK – Darinka Granić

  • obavlja uredske i daktilografske poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, brine se za dnevne obveze gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, pomaže u organiziranju protokola, dočeka i ispraćaja gostiju, vodi knjigu putnih naloga, vodi knjigu ulaznih računa, dostavlja poštu gradonačelniku, vodi arhivu dokumenata grada te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 
SLUŽBENE OSOBE / Kontakt:

Danijel Pervan, dipl.iur. tel. 021 680-022; e-mail: danijel.pervan@vrgorac.hr
Nikolina Andačić, dipl.oec. tel. 021 680-021; e-mail: nikolina.andacic@vrgorac.hr
Darinka Granić tel. 021 674-031; e-mail: grad@vrgorac.hr

NAMJEŠTENICI:

VOZAČ: Siniša Dodig

  • obavlja poslove vozača službenog automobila te vodi brigu o njegovom održavanju, obavlja poslove prijevoza za potrebe upravnih tijela Grada, prevozi i uručuje poštu članovima Gradskog vijeća te članovima njegovih radnih tijela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

 
SPREMAČICA: Željana Ančić

  • održava čistoću prostorija gradske uprave, vodi brigu o cvijeću i zelenilu u zgradi i u krugu te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.