Gradsko vijeće grada Vrgorca

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi opće i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada podijeljene su između Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su gradonačelnika. Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Gradsko vijeće. Nadležnost tijela za obavljanje poslova utvrđena zakonom ili drugim propisom ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno na drugu fizičku ili pravnu osobu, ako zakonom nije drugačije određeno.


Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada Vrgorca
 • Poslovnik o radu Vijeća
 • Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • Proračun i odluku o izvršenju proračuna
 • Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
 • Odluku o privremenom financiranju
 • Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Vrgorca čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • Odluku o promjeni granice Grada Vrgorca
 • Programe javnih potreba
 • Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi
 • Osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • Daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom
 • Raspisuje lokalni referendum
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
 • Bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća
 • Odlučuje o pokroviteljstvu
 • Donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • Imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća
 • Donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Vrgorca:

Nikša Roso
Vedran Vukosav
Zdravko Primorac
Ante Mihaljević
Davor Jović
Rudolf Grljušić
Neda Primorac
Milan Vukosav
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
NLM
NLM
Ivan Franić
Mili Ružičanin
Ljubomir Erceg
Željana Divić
Rade Bobanac
Krešimir Pivac
Roman Tolj
NLM
NLM
NLM
NLM
SDP – predsjednik
SDP
HNS – potpredsjednik

Gradsko vijeće Grada Vrgorca – Arhiva