Gospodarska zona

PODACI O GOSPODARSKOJ ZONI

Odluka nadležnog tijela o osnivanju zone:   DA (od 08. travnja 2004.)
Naziv poduzetničke zone:   „R a v č a“
Lokacija:   Majića pravac
Adresa zone:   –
Površina zone (u ha):   68 ha
Vlasništvo zemljišta:   62 ha Grad Vrgorac, 6 ha privatni vlasnici
Broj poduzetnika – investitora:   –
Planirani broj zaposlenih:   –
Razdoblje provedbe programa:   do kraja 2013.
Stanje infrastrukturne opremljenosti:   Neopremljena
Stanje projektne dokumentacije zone:   Izrađena

 

STANJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

Prostorni plan   a) u pripremi     b) u postupku usvajanja     c) usvojen
Urbanistički ili detaljni plan uređenja   a) u pripremi     b) u postupku usvajanja     c) usvojen

Gospodarska zona „Ravča“ smještena je sjeverno i južno od državne ceste D62, dionice Zagvozd –Vrgorac uz čvor Ravča na autocesti A1. Šire područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Vrgorca dana 18. srpnja 2008. godine omeđeno je s juga planiranom autocestom A1 (dionica Ravča – Ploče), a sa zapada spojnom cestom čvor „Ravča“ – D62, dok državna cesta D62 presijeca gospodarsku zonu preko sjeverne četvrtine. Vrijedi istaknuti kako je geografski položaj zone više nego povoljan za ulagače jer, osim što se nalazi na samom izlazu s autoceste A1, u neposrednoj blizini zone su Vrgorac (6 km), buduća trajektna luka u Drveniku (10 km), luka Ploče (30 km), Makarska (30 km), Metković (40 km), granica s BiH (10 km), Međugorje (30 km), a nisu daleko ni Mostar (60 km) i Split (85 km). Ukupna površina obuhvata iznosi 68,34 ha, a Urbanističkim planom utvrđeno je kako će namjena površina u sklopu gospodarske zone biti: proizvodna (pretežito zanatska) te poslovna (uslužna i trgovačka).

Osim navedenog Urbanističkog plana uređenja zone, ishodovana je 19.05.2010. lokacijska dozvola za izgradnju prometnica s pripadajućom infratsrukturom u gospodarskoj zoni „Ravča“ , a 06.09.2011. i Potvrda glavnog projekta (ex: građevinska dozvola) prometnica s pripadajućom infratsrukturom. U tijeku su radnje odabira izvođača radova, a potom će usljediti i sai radovi na infrastrukturnom opremanju prve faze zone. Uz to, većim smo dijelom rješili i imovinsko-pravne odnose u zoni budući je Republika Hrvatska ispustila šumsko zemljište u obuhvatu zone koje se nalazilo u njezinom vlasništvu Gradu Vrgorcu kao jedinici lokalne samouprave te se Grad Vrgorac u Zemljišnoj knjizi upisao kao stvarni vlasnik 62 ha (cca 91%) zemljišta unutar zone. Preostalih 6 ha u privatnom je vlasništvu, a u najskorije vrijeme očekujemo postizanje nagodbi s vlasnicima tih čestica kako bi u potpunosti apsolvirali ovo pitanje. Izrađena je i Studija opravdanosti i isplativosti ulaganja u gospodarsku zonu „Ravča“ koja je pokazala kako je osnivanje i realizacija ovog projekta u potpunosti opravdana kako za Grad Vrgorac i njegove žitelje, tako i za potencijalne investitore.

KONTAKT OSOBA: Mirko Vrcan, dipl.oec.
tel. 021 680-033
e-mail: mirko.vrcan@vrgorac.hr